Algemene Voorwaarden

1. Algemeen In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
 • MediaLane.: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MediaLane TV B.V. en de aan Medialane TV B.V. gelieerde bedrijven Niehe Media B.V., Mr&Mrs Lane B.V. en EVA Media B.V.
 • MediaLane: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, welke optreedt als uitvoerende partij van de Opdracht;
 • Opdracht: De aan MediaLane gegeven en door MediaLane aanvaarde opdracht tot advisering over, organisatie en productie van of uitvoering van (onderdelen van) één of meer of televisie/videoproducties en/of het leveren, verhuren en verlenen van (video)banden, apparatuur, hulpmiddelen en andere materiële faciliteiten;
 • Opdrachtgever: De partij waaraan MediaLane de offerte aanbiedt en na een gunning op basis van de offerte de opdracht uitvoert.
 • Partijen: de gezamenlijke aanduiding voor MediaLane en Opdrachtgever
 • Resultaat: Het eindproduct zoals dat door de MediaLane aan de opdrachtgever wordt opgeleverd.
2. Toepasselijkheid van deze Voorwaarden
 • 2.1. Op alle offertes, aanvragen voor offertes, orders, orderbevestigingen en overeenkomsten, betreffende de productie van één of meer of televisie/videoproducties (verder te noemen: “producties”) en/of het leveren, verhuren en verlenen van (video)banden, apparatuur, hulpmiddelen en andere materiële faciliteiten (verder te noemen: “Faciliteiten”), en/of alle overige offertes, aanvragen voor offertes, orders, orderbevestigingen en overeenkomsten, waarbij MediaLane als verkoper, verhuurder en/of opdrachtnemer optreedt, zijn uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij hiervan is afgeweken en deze afwijking uitdrukkelijk schriftelijk door MediaLane is bevestigd.
 • 2.2. Deze Algemene Voorwaarden gelden als integraal onderdeel van iedere productieovereenkomst en/of alle overige in lid 1. van dit artikel bedoelde overeenkomsten tussen MediaLane en Opdrachtgever.
 • 2.3. Eventuele door Opdrachtgever gehanteerde Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door MediaLane zijn aanvaard.
 
3. Offertes
 • 3.1. Alle aanbiedingen door MediaLane gedaan zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 • 3.2. Een offerte welke voor MediaLane op grond van het bepaalde in lid 1 van dit artikel bindend is vervalt na verloop van dertig dagen na de offertedatum.
 
4. (Totstandkoming) overeenkomst
 • 4.1. Een overeenkomst komt slechts tot stand indien MediaLane een order van Opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard dan wel indien MediaLane een begin heeft gemaakt met de uitvoering van de order.
 • 4.2. Ingeval van een orderbevestiging door MediaLane is de inhoud van de orderbevestiging bindend voor Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever binnen acht dagen na datum van verzending van de orderbevestiging de juistheid daarvan schriftelijk heeft betwist.
 • 4.3. Ingeval een overeenkomst de productie van een reeks van Televisie/Videoproducties betreft, wordt geacht per Televisie/Videoproductie een productieovereenkomst en/of een overeenkomst met betrekking tot de voor die Televisie/Videoproductie te leveren en te verlenen faciliteiten en/of te verrichten diensten te bestaan.
 • 4.4. Zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MediaLane is Opdrachtgever niet gerechtigd de uit de desbetreffende overeenkomst met MediaLane voortvloeiende rechten en plichten, over te dragen aan derden. In geval van coproducties is en blijft Opdrachtgever naast de co-producent hoofdelijk voor de gehele uitvoering van de overeenkomst.
 
5. Wijziging van de overeenkomst
 • 5.1. Wijzigingen in de onder deze Algemene Voorwaarden gesloten overeenkomsten en afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien zij uitdrukkelijk schriftelijk tussen MediaLane. en opdrachtgever zijn overeengekomen.
 • 5.2. Indien tijdens de uitvoering van de Opdracht c.q. de daaruit voortvloeiende overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen Partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 • 5.3. Indien Partijen overeenkomen dat de Opdracht en de daaruit voortvloeiende overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. MediaLane B.V. zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 • 5.4. Indien de wijziging of aanvulling op de Opdracht c.q. de daaruit voortvloeiende overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal MediaLane de Opdrachtgever hierover van tevoren inlichten. 5.5. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal MediaLane daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Opdracht c.q. de daaruit voortvloeiende overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 
6. Prijzen/Vergoedingen/Betalingen
 • 6.1. De in de offertes vermelde prijzen zijn exclusief B.T.W. en exclusief de eventueel aan Opdrachtgever in rekening te brengen kosten van vervoer en/of transport, uit- en invoerrechten en alle andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Op alle door MediaLane uitgebrachte offertes is te allen tijde een voorbehoud van toepassing ten aanzien van foutief vermelde bedragen.
 • 6.2. Prijzen van diensten en levering van goederen zijn gebaseerd op de prijs van materialen, vervoerskosten, lonen, assurantie premies, fiscale lasten, premies sociale verzekeringen, invoerrechten en verdere prijsbepalende factoren geldend op de dag van verzending van de aanbieding/offerte. Indien enige verhoging van prijsbepalende factoren (als hiervoor bedoeld) optreedt, heeft MediaLane het recht hetzij een evenredige verhoging aan Opdrachtgever in rekening te brengen, hetzij de overeenkomst met Opdrachtgever voor zover die niet is uitgevoerd, te annuleren.
 • 6.3. In de door MediaLane opgestelde offertes en begrotingen zijn vaste posten en stelposten opgenomen. Stelposten worden door MediaLane zo zorgvuldig mogelijk geschat en zullen op basis van nacalculatie worden vastgesteld.
 • 6.4. Alle facturen zullen door Opdrachtgever worden betaald in overeenstemming met de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal Opdrachtgever binnen dertig dagen na factuurdatum betalen.
 • 6.5. De vergoedingen voor door MediaLane te verrichten diensten worden in rekening gebracht vanaf de aanvang tot de beëindiging van de werkzaamheden/diensten per dag, met inbegrip van reis- en wachttijden.
 • 6.6. Indien Opdrachtgever tijdens de uitvoering van de Opdracht, de Opdracht verlangt uit te breiden en MediaLane in staat is aan dat verlangen te voldoen, zal dat schriftelijk als meerwerk worden vastgelegd en door Partijen ondertekend worden en in overeenstemming met het in dit artikel bepaalde in rekening worden gebracht. Eerst na ondertekening door Opdrachtgever van de hier bedoelde overeenkomst met betrekking tot meerwerk zullen de extra benodigde werkzaamheden of faciliteiten door MediaLane ter beschikking worden gesteld.
 • 6.7. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal Opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval Opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag.
 • 6.8. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van MediaLane en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens MediaLane onmiddellijk opeisbaar zijn.
 
7. Rechten van intellectuele of industriële eigendom
 • 7.1. Alle rechten van intellectuele eigendom (waaronder uitdrukkelijk begrepen het auteursrecht) met betrekking tot door MediaLane ontwikkelde concepten, programma(formats), programma(concepten), presentaties en alle daarmee samenhangende werken zoals bijvoorbeeld – maar niet uitsluitend – teksten, muziek, logo´s en/of beeldmerken alsmede met betrekking tot het door MediaLane vervaardigde Resultaat, welke aan Opdrachtgever zijn gepresenteerd of ter beschikking gesteld, berusten bij MediaLane.
 • 7.2. Alle rechten van intellectuele eigendom (waaronder uitdrukkelijk begrepen het auteursrecht) met betrekking tot het door MediaLane in het kader van de Opdracht/overeenkomst ontwikkelde Resultaat, mogen uitsluitend worden gebruikt in de oorspronkelijke vorm en binnen het kader van het tussen MediaLane en Opdrachtgever overeengekomen gebruik. Voor ieder additioneel gebruik is de voorafgaande schriftelijke toestemming van MediaLane vereist.
 • 7.3. Mocht Opdrachtgever na overeenstemming met MediaLane tot openbaarmaking en/of verveelvoudiging van de krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde reportages, producties, ontwerpen overgaan, dan dient te allen tijde aan bronvermelding (MediaLane B.V.) te worden gedaan.
 • 7.4. De Opdrachtgever vrijwaart MediaLane volledig tegen aanspraken van derden voor inbreuk op auteursrechten ten gevolge van door MediaLane op verzoek van Opdrachtgever te verrichten montages en/of het dupliceren van materiaal en/of werken door Opdrachtgever aangeleverd.
 • 7.5. Het is mogelijk auteursrechten af te kopen in overeenstemming met MediaLane.
 • 7.6. MediaLane B.V. behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 • 7.7. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de reportages, producties of materialen te verwijderen of te wijzigen.
 
8. Medewerking door Opdrachtgever
 • 8.1. Opdrachtgever zal MediaLane steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de Opdracht nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.
 • 8.2. Indien is overeengekomen dat Opdrachtgever materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties.
 • 8.3. Indien de voorbereiding en uitvoering van de Opdracht door MediaLane (mede)afhankelijk is van door Opdrachtgever krachtens de desbetreffende Opdracht en de daaruit voortvloeiende overeenkomst te verstrekken gegevens, aanwijzingen, documentatie of materialen, waaronder begrepen storyboards, teksten, afbeeldingen, beeld- en geluidsdragers e.d., en de Opdrachtgever te dier zake haar uit de desbetreffende overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, ongeacht de oorzaak daarvan, niet of niet tijdig of niet geheel nakomt, worden de overeengekomen levertijden zo mogelijk dienovereenkomstig gewijzigd. Indien wijziging van de overeengekomen levertijden niet mogelijk is, is MediaLane gerechtigd de desbetreffende overeenkomst te ontbinden en is Opdrachtgever gehouden de directe, indirecte en/of gevolgschade die MediaLane ondervindt ten gevolge van vorenbedoelde ontbinding te vergoeden.
 • 8.4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan MediaLane de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 
9. Productie
 • 9.1. MediaLane zal al het redelijkerwijze mogelijke doen teneinde te bewerkstelligen dat de Opdracht wordt naar de eisen van goed en deugdelijk vakmanschap en op grond van de op dat moment bekende stand der techniek.
 • 9.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Opdracht dit vereist, heeft MediaLane het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. MediaLane is niet aansprakelijk voor nalatigheden en fouten bij de uitvoering van werkzaamheden die in het kader van een overeenkomst door derden zijn verricht.
 • 9.3. MediaLane is niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) het niet of niet geheel nakomen van haar verplichtingen uit hoofde van de uit de Opdracht voortvloeiende overeenkomst(en) indien en voor zover Opdrachtgever in gebreke blijft met het tijdig ter beschikking stellen c.q. te doen stellen van de benodigde faciliteiten, dan wel indien en voor zover bedoelde faciliteiten van onvoldoende kwaliteit zijn.
 • 9.4. In onderling overleg tussen Opdrachtgever en MediaLane zal de inhoud van de titelrol worden vastgesteld. In elk geval zal de naam van MediaLane worden opgenomen, onder vermelding van een zogenoemd “copyright notice”. Onverminderd het voorgaande verklaren Partijen zich bekend en akkoord met het feit dat de zendgemachtigde welke de betreffende productie zal uitzenden, de eindverantwoordelijkheid draagt ten aanzien van het vaststellen van de titelrol.
 • 9.5. Indien de productie een MediaLane copyright productie c.q. een door MediaLane geproduceerde productie betreft zal het kopiëren van de productie slechts door MediaLane mogen worden uitgevoerd, tenzij daartoe nadrukkelijk schriftelijke toestemming aan de Opdrachtgever is verstrekt .
 • 9.6. MediaLane heeft het recht om alles wat bij een Opdracht niet uitdrukkelijk door Opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk is voorgeschreven, naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
 
10. Aansprakelijkheid
 • 10.1. Indien MediaLane aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:
  • (a) MediaLane aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door schuld of toedoen van Opdrachtgever, waaronder goederen of derden waarvoor Opdrachtgever verantwoordelijk is.
  • (b) MediaLane is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door handelen of nalaten van haar medewerkers indien dit geschiedt op of naar aanleiding van instructie, advies of opdracht dan wel andere inmenging van (vertegenwoordigers of medewerkers van) Opdrachtgever.
  • (c) MediaLane is uitsluitend aansprakelijk voor directe door Opdrachtgever geleden schade welke aantoonbaar voortvloeit uit overeenkomsten tussen MediaLane en Opdrachtgever, op grond waarvan MediaLane producten levert/verhuurt en/of bepaalde werkzaamheden of diensten verricht, voor zover in deze algemene voorwaarden of de overeenkomst tussen Partijen bepaald.
  • (d) De aansprakelijkheid van MediaLane voor directe schade zal nimmer meer kunnen bedragen dan het bedrag dat door de verzekering van MediaLane in het voorkomende geval gedane uitkering en indien en voor zover die aansprakelijkheid door de verzekering van MediaLane wordt gedekt.
  • (e) Indien de verzekering van MediaLane niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering van MediaLane wordt gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van het met Opdrachtgever overeengekomen factuurbedrag exclusief BTW.
  • (f) Indirecte schade, waaronder schade van derden, winstderving of andere vormen van gevolgschade komen nimmer voor vergoeding in aanmerking.
  • (g) In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst door MediaLane, is MediaLane in het geval nakoming niet meer mogelijk is slechts gehouden tot betaling van vervangende schadevergoeding. Dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achtergebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van MediaLane voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm ook en vergoeding van indirecte schade als in sub c van dit artikel omschreven.
  • (h) In geval van onrechtmatige daad van MediaLane of van haar medewerkers waarvoor MediaLane rechtens aansprakelijk gehouden kan worden, is MediaLane slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade voor zover die schade is ontstaan door grove opzet of schuld.
  • (i) Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever na het ontstaan daarvan zo spoedig mogelijk als redelijkerwijs mogelijk is de schade schriftelijk bij MediaLane heeft gemeld. Elke rechtsvordering van Opdrachtgever vervalt 1 (een) jaar na beëindiging en/of voltooiing van de uitvoering van de Opdracht waarop de vordering betrekking heeft.
  • (j) Alles wat door of vanwege Opdrachtgever in of op de opname-/productielocatie is ingebracht of zich daar bevindt, bevindt zich daar voor risico van Opdrachtgever. MediaLane belast zich niet met het verzekeren en/of bewaken daarvan, tenzij de verplichting daartoe uitdrukkelijk tussen MediaLane en Opdrachtgever schriftelijk is overeengekomen. MediaLane is niet aansprakelijk voor beschadiging en/of teloorgaan van goederen of eigendommen van Opdrachtgever of derden waarvoor Opdrachtgever verantwoordelijk is, door welke oorzaak ook, behoudens opzet of grove schuld van MediaLane of haar personeel. Opdrachtgever vrijwaart MediaLane voor aanspraken van derden als hiervoor bedoeld.
 
11. Levering
 • 11.1. MediaLane zal de Resultaten in goede staat aan opdrachtgever ter beschikking stellen en er voor zorg dragen dat Opdrachtgever de ter beschikking gestelde Resultaten ongestoord kan (laten) gebruiken binnen het kader van de daartoe gesloten overeenkomst tussen Partijen.
 • 11.2. Alle door MediaLane genoemde (levering)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst bij MediaLane bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen; de enkele overschrijding van een genoemde (levering)termijn brengt MediaLane niet in verzuim. MediaLane is niet gebonden aan (levering)termijnen die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Partijen zo spoedig mogelijk in overleg treden.
 • 11.3. De levertijd wordt opgeschort gedurende de periode gedurende welke MediaLane door overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen.
 • 11.4. MediaLane is gerechtigd, indien zij op redelijke gronden twijfelt aan de kredietwaardigheid van Opdrachtgever, zekerheidstelling of betaling vooraf te verlangen en bij gebreke van deze betaling vooraf of zekerheidsstelling de (verdere) levering te weigeren c.q. op te schorten.
 
12. Beëindiging
 • 12.1. Aan elk der Partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst in verband met de niet nakoming daarvan slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
 • 12.2. Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der Partijen na goed zakelijk overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien tussen Partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen.
 • 12.3. Indien MediaLane op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 12.1 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting van Opdrachtgever geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. Bedragen die MediaLane vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
 • 12.4. In geval van annulering van een Opdracht heeft MediaLane recht op de overeengekomen vergoeding, verminderd met de nog niet gemaakte kosten.
 
13. Overmacht
 • 13.1. Ingeval een der Partijen ten gevolge van overmacht – al dan niet tijdelijk – niet aan haar verplichtingen kan voldoen is ieder der Partijen gerechtigd doch niet verplicht de desbetreffende overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst en zonder in gebrekestelling te ontbinden, zonder dat de wederpartij gerechtigd is tot enige vergoeding van schade, directe en indirecte schade dan wel gevolgschade, welke de wederpartij door een dergelijke ontbinding ondervindt c.q. zal ondervinden.
 • 13.2. Geen van Partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van MediaLane. 13.3. Wanneer de overmachtsituatie langer dan dertig dagen heeft geduurd, hebben Partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat Partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.
 
14. Volledigheid
 • 14.1. In situaties / onderwerpen / bepalingen waarvoor in deze Algemene Voorwaarden niet wordt voorzien zal door beide Partijen in onderling overleg een akkoord dienen te worden bereikt.
 
15. Vindplaats en wijziging voorwaarden
 • 15.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder Nummer 59852542
 • 15.2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met MediaLane. Iedere gedeeltelijke wijziging of terzijdestelling van enige bepaling van de tussen Partijen gesloten overeenkomst dan wel van de algemene voorwaarden is slechts bindend indien deze tussen Partijen schriftelijk is overeengekomen
 • 15.3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
 
16. Geschillen en rechtskeuze
 • 16.1. Op alle aanbiedingen van MediaLane en de met MediaLane gesloten overeenkomsten, als ook op alle eventuele daaruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.
 • 16.2. Alle geschillen die niet in der minne kunnen worden beslecht, zullen uitsluitend kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij de wet dwingend een andere rechter als bevoegd aanwijst. MediaLane B.V. © 2018